Czwartek 28 listopada

„Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.”

 

Wobec wydarzeń katastroficznych zagrażających ziemi i ludziom Jezus wzbudza w uczniach pewność i nadzieję na swoje powtórne przyjście w chwale i początek życia z Bogiem w nowej ziemi i nowym niebie. Świat, w którym żyjemy, jest przestrzenią, gdzie wciąż dokonują się różne przewroty inspirowane ludzką zawiścią i pychą. Na ile uczestniczymy w życiu Jezusa na tyle jesteśmy wolni od zależności światowych, które kiedyś znajdą swój kres. Każdy z nas może kształtować relacje z ludźmi na poznanej prawdzie i przyjętej łasce w Jezusie Chrystusie. Zaprzyjaźnieni ze Zbawicielem będziemy z wytrwałością oczekiwać Jego objawienia się w chwale i zupełnego odkupienia naszych dusz i ciał. Na co dzień zaś możemy prosić Ducha Świętego o stałość w wyznawanej wierze i gorliwość w pełnieniu swojego powołania.