WOŁANIE O SPRAWIEDLIWOŚĆ

2. Spełnianie obowiązków zawodowych i społecznych.


Wyjątkowo ważną sferą praktykowania cnoty sprawiedliwości są obowiązki zawodowe. Sprawiedliwość w tym wypadku oznacza dotrzymanie umowy. Właściciel przedsiębiorstwa, gospodyni domu wraz ze służbą, szef organizacji – wszyscy są zobowiązani do wypłacenia godziwego wynagrodzenia ludziom, którzy pracują na ich zlecenie. Powinni kierować się słusznymi prawami obywatelskimi i tym, co dyktuje prawe sumienie, które czasami posuwa się dalej aniżeli przewiduje prawo. Z drugiej strony pracownicy maj ą obowiązek pracować odpowiedzialnie, fachowo, dobrze wykorzystując czas. W ten sposób pracowitość jawi się jako praktyczny wyraz sprawiedliwości. „Nie wierzę w sprawiedliwość próżniaków – powiedział święty Josemaria Escrivś -ponieważ (…) brakuje im, nieraz w sposób bardzo istotny, jednej z najbardziej fundamentalnych zasad sprawiedliwości: to jest pracy.

Tę samą zasadę można odnieść do uczących się. Obowiązek uczenia się jest ich pracą. Podjęli się zobowiązań wobec rodziny i społeczeństwa, które ich utrzymują, by się przygotowywali i mogli skutecznie służyć.

Obowiązki zawodowe to sfera, w ramach której możemy się przyczyniać do rozwiązywania problemów społecznych i budowania sprawiedliwszego świata.

Przy swoim pragnieniu budowania takiego świata chrześcijanin winien być przykładny w przestrzeganiu praw obywatelskich, ponieważ, jeżeli są słuszne, wyrażają wolę Bożą i stanowią podstawę współżycia społecznego. Jako obywatele chrześcijanie powinni przykładnie płacić godziwe podatki, niezbędne dla należnego funkcjonowania zorganizowanego społeczeństwa.

Oddajcie każdemu to, co mu się należy: komu podatek -podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć. A należy to czynić – powiada tenże Apostoł- nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. W ten sposób chrześcijanie od samego początku wypełniali swe obowiązki społeczne, nawet gdy byli prześladowani, a władzę pełnili poganie. „Jak nauczyliśmy się od Niego (Chrystusa) – pisał święty Justyn Męczennik w połowie II wieku – staramy się płacić podatki i należności waszym przedstawicielom w całości i natychmiast.

Wśród obowiązków społecznych chrześcijanina Sobór Watykański II wymienia „prawo i obowiązek brania udziału w wolnych wyborach na pożytek dobra wspólnego. Uchylanie się przed wyrażeniem swego poglądu na różnych szczeblach realizacji tych praw społecznych i obywatelskich stanowiłoby naruszenie sprawiedliwości, czasami nawet ciężkie, jeżeli tego rodzaju powstrzymanie się od udziału w wyborach sprzyjałoby kandydatom (czy to do parlamentu, czy komitetu rodzicielskiego w szkole, czy do zarządu przedsiębiorstwa), których poglądy są przeciwne zasadom nauczania chrześcijańskiego. Tym bardziej wielką nieodpowiedzialność, a może nawet wielkie wykroczenie przeciw sprawiedliwości, stanowiłoby popieranie organizacji lub osób – w jakikolwiek sposób – które w swoim działaniu nie szanują podstaw prawa naturalnego i godności ludzkiej (popierają przerywanie ciąży, rozwód, są przeciwne wolności nauczania, poszanowaniu rodziny…).