DAR ROZUMU

2. Jest udzielany wszystkim chrześcijanom, lecz jego skuteczność wymaga życia w lasce i dążenia^ do świętości osobistej.


Przez dar rozumu Duch Święty pozwala duszy wnikać w głąb objawionych tajemnic. W sposób nadprzyrodzony odsłania w sercu najgłębsze prawdy wiary. Jak powiada święta Teresa, „dzieje się tak, jakby ktoś nie ucząc się i nie starając o umiejętność czytania, i niczego nie czytając nagle stwierdził, że posiadł już całą wiedzę, nie wiedząc nawet, skąd się wzięła, ponieważ nigdy nie starał się nawet nauczyć alfabetu. To porównanie pozwala w jakiś sposób zrozumieć ten niebieski dar, gdyż dusza w jednej chwili widzi tajemnicę Trójcy Świętej i inne doniosłe rzeczy z taką jasnością, że nie ma teologa, z którym nie odważyłaby się dyskutować o tak wielkich prawdach.

Dar ten pozwala zrozumieć najgłębszy sens Pisma świętego, życia łaski, obecności Chrystusa w każdym sakramencie, a zwłaszcza rzeczywistej i istotowej obecności w Eucharystii świętej. Dar ten daje nam jakby Boży instynkt dla rzeczy nadprzyrodzonych w świecie. Wierzący oświecony Duchem Świętym widzi w ten sposób nowy wszechświat. Tajemnice Trójcy Świętej, Wcielenia, Odkupienia, Kościoła stają się rzeczywistością żywą i aktualną, przenikającą całe jego życie. Chrześcijanin rozmawia o tym ze współpracownikami, rodziną, przyjaciółmi. Pod wpływem daru rozumu modlitwa staje się prosta i głęboka.

Chrześcijanie posłuszni natchnieniom Ducha Świętego oczyszczają swoją duszę, rozbudzają wiarę, odkrywają Boga poprzez wszystkie rzeczy stworzone i codzienne wydarzenia życia kto jest opieszały, nie dostrzega wezwań łaski, jest nieczuły na sprawy Boże i zatracił zmysł wiary, jej wymogów i płynącej z niej pociechy.

Dar rozumu pozwala widzieć Boga pośród codziennych wydarzeń miłych i bolesnych. Drogą do osiągnięcia pełni tego daru jest modlitwa osobista, w której rozważamy prawdy wiary, pełna radości i miłości walka o obecność Bożą w ciągu dnia oraz rozbudzanie skruchy, kiedy oddaliliśmy się od Pana. Nie chodzi tutaj o nadzwyczajną pomoc nadprzyrodzoną, którą uzyskują osoby wyjątkowe. Dar ten jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą być wierni Panu tam, gdzie żyją, uświęcając swe radości i cierpienia, swoją pracę i odpoczynek.