„Czy Ty Nie Jesteś Jednym Z Jego Uczniów?”. A On Zaprzeczył, Mówiąc: „Nie Jestem”.


Wielki Piątek, jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. To dzień szacunku ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata. Piątek jest więc największym dniem w historii ludzkości, jest dniem nowego stworzenia, stworzenia na nowo, nowej ziemi i nowego nieba. Opis męki Pańskiej w Ewangelii św. Jana mówi nie tylko o męce. W Ewangelii Jana opis męki przemieszany jest z opisem chwały Jezusa. Jan widzi w męce Jezusa także Jego triumf, oraz triumf Boga Ojca, uczniów Jezusa i Kościoła. Męka Jezusa ukazana jest jako dar, jako działanie Ojca na rzecz Jezusa. My zwykle patrzymy na mękę, jako na poniżenie i wielką porażkę. Dopiero zmartwychwstanie przynosi chwałę, rehabilituje cierpienie. Tymczasem św. Jan chce nam pokazać, że blask zmartwychwstania rozciąga się również na mękę i stanowi razem z nią nierozerwalną jedność. Chwała zmartwychwstania jest owocem męki; ona ujawnia wartość cierpienia. Męka Jezusa jest wypełnieniem Bożego planu i zwycięstwem miłości i dobra. „Oto czynię wszystko nowe” przez moje cierpienie i śmierć. Słowo Boże stworzyło świat, i Słowo Boże stwarza go na nowo przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. Tutaj kończy się największa tragedia w dziejach świata. Ludzie powracają do domów. A z Kalwarii nie przestaje rozbrzmiewać jego słowo: „Kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”.