DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

2. Siedem darów. Ich wpływ na życie chrześcijańskie.


Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam pośle od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ewangelia mszalna przytacza tę zapowiedź Pana, a liturgia Kościoła w różny sposób wzywa nas do przygotowania swoich dusz na działanie Ducha Świętego. Stanowcza walka z każdym dobrowolnym grzechem powszednim przygotowuje nas na przyjęcie światła i pomocy Pocieszyciela poprzez Jego dary. Otrzymana jasność umysłu pozwala nam poznać i zrozumieć sprawy Boże; Jego wsparcie dla naszej woli pozwala nam owocnie skorzystać z nadarzających się codziennie możliwości czynienia dobra i odrzucić pokusy tego wszystkiego, co mogłoby nas oddalić od Boga. Dar rozumu jaśniej odsłania nam bogactwa wiary; dar umiejętności pozwala nam należycie oceniać rzeczy stworzone i kochać przede wszystkim Boga, dar mądrości sprawia, iż poznajemy niezgłębione wspaniałości Boga, i pobudza nas do szukania Go przed wszystkimi rzeczami wśród naszych prac i obowiązków; dar rady ukazuje nam drogi do świętości, wole Bożą w naszym życiu codziennym, pobudza nas do dokonania takiego wyboru, który najbardziej odpowiada chwale Bożej i dobru innych ludzi; dar pobożności skłania nas do zwracania się do Boga z ufnością dziecka wobec Ojca; dar męstwa ustawicznie nas ożywia i pomaga nam pokonywać trudności, które napotykamy na swojej drodze do Boga; dar bojaźni Bożej sprawia, że unikamy okazji do grzechu, nie ulegamy pokusie, zapobiegamy wszelkiemu złu, które może zasmucać Ducha Świętego7, lękamy się całkowicie odłączyć od Tego, którego kochamy i który stanowi rację naszego życia.

W tych dniach, kiedy przygotowujemy się do obchodów Zesłania Ducha Świętego na Kościół, reprezentowany przez Apostołów zgromadzonych wraz z Najświętszą Maryją Panną w Wieczerniku, módlmy się usilnie o to, byśmy byli ulegli działaniu Pocieszyciela. Prośmy Go, by nie przestał pobudzać i zsyłać natchnienia ludziom naszej epoki „szczególnie spragnionej Ducha Świętego i tak bardzo potrzebującej Jego opieki i pomocy. Mówmy do Niego: Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich, przyjdź, Światłości sumień (…). Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.