CODZIENNE ŻYCIE WIARĄ

Wiara a cnoty ludzkie.


Wiara chrześcijańska prowadzi do przemiany naszego życia, gdyż domaga się od nas ciągłego doskonalenia naszego postępowania, sposobu bycia i działania. Wiara każe nam również naśladować Jezusa Chrystusa, który jest „doskonałym Bogiem i doskonałym człowiekiem”, być mężczyznami i kobietami z charakterem, bez kompleksów. nie kierującymi się względami ludzkimi, miłującymi prawdę, uczciwymi, sprawiedliwymi w sądach, w interesach w rozmowach… Cnoty ludzkie charakteryzują człowieka jako człowieka. Jezus Chrystus, będąc człowiekiem doskonałym, praktykował je w całej pełni. Nawet nieprzyjaciele zdumieni byli mocą Jego człowieczeństwa: Nauczycielu -powiedzieli Mu kiedyś – wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką.., „Kiedy bada się ludzki charakter Jezusa, najpierw rzuca się w oczy Jego mężna dalekowzroczność w działaniu, zdumiewająca lojalność, surowa szczerość, słowem: heroizm znamionujący całą Jego osobowość. To właśnie przede wszystkim przyciągało do Niego uczniów”8. Chrystus pozostawił nam przykład wielu, wzajemnie ze sobą powiązanych, cnót ludzkich, które powinny cechować każdego chrześcijanina.

Doskonałość w sferze cnót ludzkich Pan uważa za rzecz lak istotną, iż przynagla swoich uczniów: Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie :emu, co wam powiem o sprawach niebieskich? Jeżeli ktoś nie ma ludzkiej wytrzymałości w obliczu trudności, chłodu lub gorąca, w obliczu niewielkiej choroby, jakże może posiadać kardynalną cnotę męstwa? Czy osoba, która ustawicznie się uskarża, może być mężna? Czy student, który zaniedbuje swoją naukę, może być odpowiedzialny i roztropny? Albo czy ten, kto nie dba o serdeczność, uprzejmość i drobne przejawy dobrego wychowania, praktykuje cnotę miłości? Chociaż łaska Boża może całkowicie przemienić każdego człowieka – a przykłady tego spotykamy. Piśmie Świętym i w życiu Kościoła – to zazwyczaj współdziała ona jednak z cnotami ludzkimi.

Nadprzyrodzone życie chrześcijańskie wyraża się poprzez działanie ludzkie, które zostaje podniesione do płaszczyzny nadprzyrodzonej. Być może spotkaliśmy wżyciu „ludzi, którzy mówią, że są chrześcijanami – gdyż zostali ochrzczeni i przyjmują inne sakramenty – ale są nielojalni, zakłamani, nieszczerzy, pyszałkowaci… Toteż rychło upadają, tak jak meteory na niebie, które lśnią przez parę chwil i natychmiast spadają”. Zabrakło im fundamentów ludzkich i nie mogą się utrzymać. Praktykowanie wiary, nadziei i miłości oraz cnót moralnych sprawi, iż chrześcijanin będzie tym żywym przykładem, którego oczekuje świat. Bóg pragnie mężnych matek, które dzięki swemu macierzyństwu i swojej radości potrafią nawiązać przyjazne stosunki z dziećmi; i uczciwych handlowców; i lekarzy, którzy nie zaniedbują swej formacji zawodowej, gdyż poświęcają pewien czas na dokształcanie się, którzy podchodzą do chorego z wyrozumiałością, tak jak sami chcieliby być traktowani w podobnym przypadku, to jest kompetentnie i serdecznie; i solidnych studentów, którzy pomagają swoim kolegom ze studiów; i rolników, rzemieślników, robotników fabrycznych, murarzy… Bóg pragnie prawdziwych mężczyzn i kobiet, którzy w swoim konkretnym życiu służą tym wielkim

ideałom.

W św. Józefie widzimy wspaniały wzór męża sprawiedliwego, który żył wiarą we wszystkich okolicznościach swego życia. Prośmy go, by nam dopomógł spełnić oczekiwania, jakie Chrystus ma wobec każdego z nas, w naszym własnym środowisku i w konkretnych sytuacjach.