„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” 


Bóg objawia swoje oblicze pełne miłości. Objawia swoją wolę zrealizowania wcześniejszych zapowiedzi poprzez tę małą, pokorną duszę. Poprzez tę niewiastę nikomu nie znaną, żyjącą bardzo skromnie, nie pochodzącą wcale z jakiegoś bogatego rodu. Objawia się jej Anioł i w imieniu Boga pyta o zgodę przyjęcia Jego Syna. Pozdrawia Maryję w sposób już od początku objawiający wielkie wybranie przez Boga i Jego umiłowanie. Określenie „pełna łaski” , rzutuje na sposób pojmowania Maryi, jako wybranej duszy obdarzonej przez Boga Pełnią Łaski. Tą Pełnią Łaski jest sam Jezus. Tymi łaskami są wszelkie Boże łaski, którymi Matka Najświętsza, jako pośredniczka między Bogiem a człowiekiem dysponuje i zarządza. Tą łaską jest wybraństwo Maryi, jest jej odwieczne wybranie, powołanie do życia przez Boga, naznaczenie jej duszy znamieniem pierwotnej czystości, doskonałej wolności od grzechu i poczęcie w Niej przez zjednoczenie Miłości Boga z Jej niepokalanym sercem w Duchu Świętym samego Jezusa – Zbawiciela świata – Boga- Człowieka! Bóg pragnie poprowadzić nas drogą Maryi. Chciałby, abyśmy głębiej weszli i przeżywali razem z Nią Jej macierzyństwo, ale i Jej relację ze Bogiem. Bowiem jako dusze najmniejsze, które życie swoje i powołanie zawierzyły właśnie Jej, iść będziemy Jej wzorem przez swoje życie. Stale nawiązując do wydarzeń z Jej życia, będziemy starali się przeżywać swoje w pełniejszym zjednoczeniu z Bogiem. W pełniejszej świadomości obecności Boga w naszym życiu. Sam Bóg poprowadzi nas drogą ewangeliczną od poczęcia Jezusa po śmierć i Zmartwychwstanie. Ciągle w zjednoczeniu z Nim poprzez zjednoczenie z Jego Matką. A wszelkie przeżycia Maryi niech staną się naszym udziałem, bowiem to, co należy do Matki, należy też do Jej dzieci. I prawem Jej dzieci, możemy korzystać, czerpać ze wszelkich łask udzielanych Jej przez Boga.