NAUCZYĆ SIĘ SŁUŻYĆ

2. Różne przysługi, które możemy wyświadczać Kościołowi,
społeczeństwu, naszemu otoczeniu.

Życie Jezusa polega na niestrudzonej służbie – także w sensie
materialnym – ludziom: posługuje im, naucza ich, pociesza… oddaje
nawet za nich swoje życie. Skoro mamy być Jego uczniami, musimy w
sobie rozbudzać tę gotowość serca, która nakazuje nam ustawicznie
poświęcać się dla tych, którzy żyją obok nas.Podczas ostatniej nocy przed swoją Męką Chrystus chciał pozostawić
nam szczególnie wyrazisty przykład tego, w jaki sposób powinniśmy
postępować. Wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy
prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I
zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był
przepasany. Wykonał zadanie należące do sług domu. „Raz jeszcze
nauczał własnym przykładem, czynem. Jezus przyklęka przed uczniami
dyskutującymi z pychy i próżności i pełni rolę sługi (…). Porusza
mnie do głębi ta delikatność naszego Pana. Nie mówi bowiem: Skoro
nawet Ja tak czynię, o ileż bardziej wy powinniście tak postępować:
Nie! Staje na tej samej płaszczyźnie, co oni. Nie zmusza ich, ale z
miłością gani ich brak wielkoduszności.Również nam, jak owym pierwszym Dwunastu, może podpowiadać i
nieustannie podpowiada:) – dałem wam przykład pokory. Stałem się
sługą, byście umieli służyć wszystkim ludziom z sercem łagodnym i
pokornym”. Służymy Panu wtedy, kiedy staramy się przykładnie
wykonywać własne obowiązki i kiedy usiłujemy jasno i odważnie głosić
naukę Kościoła światu pełnemu chaosu, ignorancji i często błądzącemu
w istotnych punktach, nawet w zakresie prawa naturalnego. W tej
sytuacji, której doświadcza znaczna część społeczeństwa „największą
przysługą dla Kościoła i ludzkości jest głoszenie doktryny”.Wykonywanie zawodu powinniśmy traktować nie tylko jako środek do
zdobycia niezbędnych rzeczy i szlachetnego rozwijania własnej
osobowości, lecz również jako służbę społeczeństwu, jako środek
służący rozwojowi i dobrobytowi. Niektóre zawody polegają na
bezpośredniej służbie ludziom i stwarzają większą możliwość
praktykowania szeregu cnót wypływających z wielkodusznego i pokornego
serca. Postać Chrystusa, który troszczył się o przychodzących do
Niego, umywał nogi uczniom… powinna być potężnym bodźcem do troski
o tych, którzy zostali nam powierzeni z racji naszego zawodu.Częste zastanawianie się nad słowami Pana – nie przyszedłem, aby Mi
służono, lecz żeby służyć – pomoże nam nie ustawać w tych bardzo
uciążliwych pracach – czasami bardzo potrzebnych. W ten sposób
będziemy służyć, tak jak On. Życie rodzinne jest wspaniałym miejscem
do okazywania tego ducha służby poprzez wiele drobiazgów, które
często pozostaną niezauważone, ale zapewnią miłą i przyjemną
atmosferę, w której odczuwalna będzie obecność Chrystusa. Te drobne
przysługi – w których staramy się czynić postępy – oznaczają
równocześnie ustawiczne praktykowanie miłości, zapobiegają
popadnięciu w wygodnictwo i pomagają wzrastać w zjednoczeniu z Bogiem
jeżeli wykonujemy je dla Niego. Pan wzywa nas do nich, ilekroć
spotykamy się z cudzymi potrzebami, zwłaszcza ze strony ludzi
chorych, starych i biednych. Tego rodzaju pomoc jest bardzo miła
Bogu, kiedy świadczymy ją z cichą pokorą j delikatnością ludzką, bez
oczekiwania na zapłatę.