DAR MĘSTWA

2. Pan oczekuje od nas heroizmu w rzeczach małych, w codziennym wykonywaniu swoich obowiązków.


Tradycja wiąże dar męstwa z głodem i pragnieniem sprawiedliwości. „Pragnienie służenia Bogu pomimo wszystkich trudności, oznacza ów głód, który Pan w nas rozbudza. On go powoduje i On go zaspokaja. Powiedział Danielowi: Przyszedłem, by udzielić ci zrozumienia tego, gdyż ty jesteś mężem pragnień (por. Dn 9, 23)”7. Dar ten w duszy napełnionej Duchem Świętym rozbudza coraz żarliwsze pragnienie świętości, które nie słabnie w obliczu przeszkód i trudności. Święty Tomasz powiada, że tej świętości powinniśmy pragnąć do tego stopnia, żeby „nigdy nie czuć się zadowolonymi w tym życiu, podobnie jak nie jest zadowolony chciwiec.

Przykład świętych pobudza nas do coraz większego wzrastania w wierności wobec Boga wśród naszych obowiązków, do miłowania Go tym bardziej, im większe są trudności, przez które przechodzimy, do nasilania pragnienia świętości, bez popadania w zniechęcenie w obliczu braku środków dla apostolstwa, lub kiedy odczuwamy, że może nie posuwamy się naprzód, przynajmniej w sposób widoczny, na drodze do wyznaczonych celów. Święta Teresa napisała: „przede wszystkim bardzo ważna jest stanowcza determinacja, by nie zatrzymywać się, zanim do niej dojdziemy (do świętości), niezależnie od tego, co nastąpi, niezależnie od tego, co się stanie, niezależnie od tego, ile trzeba będzie pracować, niezależnie -od tego, że będą narzekania, choćby nawet tam się nie doszło, choćby się umarło w drodze lub nie miało serca dla prac, które na niej czekają, choćby świat się zawalił. Cnota męstwa udoskonalona przez dar Ducha Świętego pozwoli nam pokonać przeszkody, które w taki czy inny sposób napotkamy na drodze do świętości, ale nie usunie słabości właściwej naturze ludzkiej, lęku przed niebezpieczeństwem, obawy przed cierpieniem i trudem. Człowiek mężny może odczuwać strach, lecz pokonuje go dzięki miłości. Właśnie dlatego, że kocha, chrześcijanin zdolny jest do narażania się na największe niebezpieczeństwa, przezwycięża strach nie tylko na początku, lecz także podczas całego okresu próby lub dążenia do osiągnięcia tego, co kocha. Męstwo nie zawsze usuwa braki właściwe całej stworzonej naturze.

Cnota ta prowadzi aż do dobrowolnego oddania życia za wiarę, jeżeli Pan tego wymaga. Męczeństwo jest najwyższym aktem męstwa i Bóg wymagał go od wielu wiernych w ciągu historii Kościoła. Męczennicy byli – i są – koroną Kościoła i kolejnym dowodem jego boskiego pochodzenia i świętości. Każdy chrześcijanin winien być gotowy do oddania swojego życia za Chrystusa, jeżeli będą wymagać tego okoliczności. Duch Święty udzieli mu wówczas sił i odwagi do zniesienia tej najwyższej próby . Jednak heroizmu wymaga od nas przede wszystkim w rzeczach małych, w codziennym wykonywaniu własnych obowiązków.

Codziennie potrzebujemy daru męstwa, ponieważ codziennie musimy praktykować tę cnotę, by pokonać własne zachcianki, egoizm i wygodnictwo. Musimy być silni w swoim środowisku, które nieraz okaże się przeciwne nauce Jezusa Chrystusa starajmy się dawać proste, lecz wymowne świadectwo Panu, jak to czynili Apostołowie.