VII TYDZIEŃ (KOŚCIÓŁ) – TEKSTY DO ROZWAŻANIA

 

 

DZIEŃ I – DUCH ŚWIĘTY I KOŚCIÓŁ

 

Dz 2, 1-12

 

Jezus po swym Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu nie zostawia nas samymi. Daje nam Ducha Świętego. Posłanie Ducha Świętego wypełnia się w Kościele, który objawił się światu w Dniu Pięćdziesiątnicy.

 

Dany nam na chrzcie Duch Święty sprawia, że choć jesteśmy bardzo różni, to zespoleni z sobą i z Bogiem, tworzymy jedno Ciało Chrystusa. Duch Boży, który mieszka we wszystkich, jeden i niepodzielny, prowadzi wszystkich do duchowej jedności.

 

Na czym polega prawdziwa jedność? Czy potrafisz przeżywać swoją wiarę we wspólnocie Kościoła?

 

<>< <>< <>< <><

 

DZIEŃ II JESTEŚMY ŻYWYMI KAMIENIAMI

 

1 P 2, 1-10

 

Duch Święty nie przyszedł po to, byśmy mieli bardziej sensowne życie, lecz przede wszystkim po to, aby uczynić z nas żywe kamienie duchowej świątyni. Nasze osobiste grzechy osłabiają kondycję Kościoła…

 

Czy zdajesz sobie sprawę, że od jakości Twego chrześcijańskiego życia zależy w jakimś stopniu również jakość całego Kościoła?

 

<>< <>< <>< <><

 

DZIEŃ III – CIAŁO CHRYSTUSA

 

1 Kor 12, 12-27

 

Porównanie Kościoła do ciała mówi o bardzo ścisłej więzi między Bogiem a Kościołem. Kościół nie jest tylko zgromadzeniem ludzi wokół Chrystusa, jest on zjednoczeniem wszystkich w Jego Mistycznym Ciele. Tak ściśle jak połączone są członki naszego ludzkiego ciała, tak połączeni jesteśmy z Chrystusem – naszą Głową i innymi członkami – naszymi braćmi w wierze na ziemi i tymi, którzy są już w niebie.

 

Co to znaczy dla ciebie, że jesteś częścią Ciała Chrystusa?

 

<>< <>< <>< <><

 

DZIEŃ IV – KRZEW WINNY

 

J 15, 1-8

Jesteśmy latoroślami Winnego Krzewu. Tak jak w winnym krzewie krążą soki odżywiające pędy rośliny, tak w ewangelicznym Winnym Krzewie krąży święta i uświęcająca limfa Chrystusa, odżywiająca swe latorośle.

 

Czy zdajesz sobie sprawę, że skoro jesteś nieustannie odżywiany/a tak świętym pokarmem, to ewidentnym grzechem zaniedbania jest nie dążyć do świętości?

 

<>< <>< <>< <><

 

DZIEŃ V – MAŁŻONKA CHRYSTUSA

 

Oz 3, 1-3 oraz Oz 11, 1-9

 

Cechą więzi małżeńskiej między Bogiem a Jego Kościołem jest przymierze, oparte na fundamencie miłości, często tylko jednostronnej, często zdradzanej. Księga Proroka Ozeasza obrazuje nam, co znaczy zdrada przymierza małżeńskiego i jednocześnie pokazuje wielką miłość Boga do niewiernej małżonki.

 

Czy wiesz, na czym polega taka miłość? Jaka jest Twoja odpowiedź na nią?

 

<>< <>< <>< <><

 

DZIEŃ VI – OBLUBIENICA CHRYSTUSA

 

Ap 21, 1-10

 

Oblubieniec i oblubienica są symbolem radosnego oczekiwania na chwilę, kiedy staną się jednym ciałem w akcie fizycznego zjednoczenia. W odniesieniu do Jezusa i Jego Kościoła – jest to oczekiwanie na miłosne zjednoczenie się w wieczności Boga i nas – jego ludu, świętego i nieskalanego.

 

Czy potrafisz żyć perspektywą zjednoczenia się z twoim Oblubieńcem?

 

<>< <>< <>< <><

 

DZIEŃ VII WIDZIALNA STRUKTURA KOŚCIOŁA

 

Mt 16, 13-19

 

To sam Jezus ustanowił hierarchię w Kościele, wyposażył we władzę, powołał do najrozmaitszych posług. Każdy z nas jest potrzebny, i nawet różnice, które istnieją między nami – członkami Jego Ciała, służą Jego jedności i Jego posłaniu. Wszyscy w Chrystusie jesteśmy równi, co do godności, dlatego, zgodnie z naszym powołaniem, mamy współpracować w budowaniu Ciała Chrystusa.

Czy potrafisz dostrzec, że źródłem każdej posługi w Kościele jest sam Chrystus?