PEŁNA ŁASKI

Pełnia łaski Maryi jest największym darem dla nas. Wdzięczność Bogu za ten maryjny przywilej.


Św. Tomasz twierdzi, że dobro jednej łaski jest większe aniżeli dobro naturalne całego wszechświata. Najmniejsza łaska uświęcająca, obecna w duszy dziecka po chrzcie, znaczy więcej niż dobra materialne całego wszechświata, więcej aniżeli cała stworzona natura, a nawet aniołowie. Dzięki łasce mamy uczestnictwo w wewnętrznym życiu Boga, które jest wyższe od wszystkich cudów. Jakaż więc może być dusza Maryi, skoro Bóg obdarzył Ją wszelką możliwą godnością i swoją nieskończoną miłością?

W Maryi Bóg ma swoje upodobanie od czasów przedwiecznych. „Od zawsze w ustawicznej teraźniejszości Bóg cieszy się na myśl o swojej Matce, Córce i Oblubienicy. Nieprzypadkowo Kościół w liturgii stosuje do Najświętszej Maryi Panny słowa Pisma Świętego, których bezpośrednie znaczenie odnosi się do Mądrości niestworzonej. Czytamy więc w Księdze Przysłów. Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; nim ziemię i poła uczynił – początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody Z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy- synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą.

Maryja jest w bardzo głębokim znaczeniu tronem łaski. Do Niej można stosować słowa Listu do Hebrajczyków: Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Tron – symbol władzy – należy do Chrystusa. Ale jest tron łaski i miłosierdzia i możemy go odnieść do Maryi – tak też jest w dawnych tekstach liturgicznych – przez którą otrzymujemy wszelkie łaski. Opieka Maryi jest, jak rzeka duchowa, która od prawie dwóch tysięcy lat wylewa się na wszystkich ludzi. Jest to sok, który nie przestaje rodzić owoców drzewa, które Bóg zechciał posadzić z tak wielką miłością. Jest to olbrzymi skarb Maryi, która obdarowuje nim nieustannie swoje dzieci. Czyż istnieje lepszy sposób uzyskania miłosierdzia Bożego, jak uciekanie się do Matki Boga, która jest także naszą Matką?

Pełnia łaski, którą Bóg chciał napełnić Jej duszę, jest także olbrzymim darem dla nas. Dziękujmy Bogu za to, że dał nam swoją Matkę za Matkę naszą, że stworzył ją tak wyjątkowo piękną w całym Jej jestestwie. A najlepszym sposobem podziękowania Mu za to, jest kochać Ją bardzo, rozmawiać z Nią przez cały dzień, uczyć się naśladować Ją w miłości do Jej Syna, w Jej pełnym otwarciu na to wszystko, co odnosi się do Boga.

Mówmy do Niej: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…, a porwie nas Jej wielkość, piękno, którym zapewne zdumiał się Archanioł Gabriel, kiedy przed Nią stanął. O, imię Matki Bożej! Jesteś całą moją miłością!.