DUCH ŚWIĘTY A MARYJA

2.Duch Święty w życiu Maryi.


W dniu Zielonych Świątek Najświętsza Maryja Panna otrzymała Ducha
Świętego w sposób wyjątkowo pełny, ponieważ Jej serce było
najczystsze, najbardziej oderwane od rzeczy ziemskich, tak iż w
sposób niezrównany kochała Trójcę Przenajświętszą. Pocieszyciel
zstąpił na Maryję i napełnił Ją w nowy sposób. Jest On „słodkim
Gościem” duszy Maryi. Pan nasz przyrzekł tym, którzy miłują
Boga: przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Obietnica
ta spełnia się przede wszystkim w odniesieniu do Najświętszej Maryi
Panny.Będąc „arcydziełem Boga” została przygotowana z niezmierną
starannością Ducha świętego, aby stać się żywym tabernakulum Syna
Bożego. Te dos

konałość Maryi podkreśla też Ojciec Święty, mówiąc:
„Łaska, pojmowana jako laska uświęcająca, która pozwala
osiągnąć świętość osobistą, zrealizowała w Maryi nowe stworzenie,
czyniąc Ją w pełni zgodną z zamysłem Bożym”.


Dlatego Anioł mógł do Niej powiedzieć: Bądź pozdrowiona, pełna łaski.
Owładnięta Duchem Świętym oraz pełna Jego łaski przyjęła jej nową i
szczególną pełnię: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego
osłoni Cię”. „Odkupiona w sposób wznioślejszy ze względu na
zasługi Syna swego i zjednoczona z Nim węzłem ścisłym i
nierozerwalnym, obdarzona jest tym najwyższym darem i najwyższą
godnością, Rodzicielki Syna Bożego, a przez to najbardziej umiłowanej
córy Ojca i świętym przybytkiem Ducha Świętego; dzięki zaś temu
darowi szczególnej łaski góruje wielce nad wszystkimi innymi
stworzeniami, zarówno ziemskimi, jak i niebieskimi”.W ciągu swego życia Najświętsza Maryja Panna wzrastała w miłości do
Boga Ojca, Boga Syna (swego Syna Jezusa) i Boga Ducha Świętego.
Odpowiadała na wszystkie tchnienia Pocieszyciela, i będąc zawsze
posłuszna tym Jego tchnieniom otrzymywała nowe łaski. Nigdy nie
stawiała najmniejszego oporu, nigdy niczego Bogu nie odmówiła;
ustawicznie wzrastała w cnotach nadprzyrodzonych i ludzkich, które
znajdowały się pod szczególnym wpływem łaski.Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Żadne
stworzenie nie pozwoliło tak kierować się Duchowi Świętemu jak
Najświętsza Maryja Panna: nikt tak nie przeżywał dziecięctwa Bożego
jak Ona.Duch Święty, który zamieszkał w Maryi od chwili tajemnicy Jej
Niepokalanego Poczęcia, w dniu Zielonych Świątek zamieszkał w Niej w
sposób nowy. W Niej spełniły się całkowicie wszystkie obietnice
Jezusa związane z Duchem Świętym: On was wszystkiego nauczy i
przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Doprowadzi was do
całej prawdy.Najświętsza Maryja Panna jest stworzeniem najbardziej przez Boga
umiłowanym. Skoro Bóg, pomimo tylu naszych grzechów, przyjmuje nas
jak ojciec syna marnotrawnego, skoro kocha nas miłością nieskończoną,
chociaż jesteśmy grzesznikami, i zawsze kiedy odpowiadamy na Jego
łaski, napełnia nas darami, „jeżeli On w ten sposób postępuje
wobec grzesznika, cóż dopiero uczyni, żeby uczcić swoją Matkę,
Niepokalaną, Najświętszą Pannę, zawsze wierną”.Jeżeli miłość Boża mimo takiej ciasnoty serca człowieka – często
zdrajcy -jest tak wielka, cóż może dziać się w sercu Maryi, która
nigdy, nawet w najdrobniejszej rzeczy, nie sprzeciwiła się woli
Bożej”.