PRZETRWA DO KOŃCA CZASÓW

2. Ataki na Kościół rozbudzają naszą miłość ku niemu i motywują nas do zadośćuczynienia.


Niezniszczalność Kościoła oznacza, że Kościół jest nieprzemijający, przetrwa do końca świata i nie zazna żadnej istotnej zmiany w swej doktrynie, w swoim ustroju i w swoim kulcie.

Sobór Watykański I powiada, że Kościół posiada niezwyciężalną stałość i że „zbudowany na skale przetrwa mocny do końca czasów”.

Racją trwałości Kościoła jest jego wewnętrzny związek z Chrystusem, który jest. jego Głową i Panem. Po swoim Wniebowstąpieniu zesłał na swoich uczniów Ducha Świętego, aby ich nauczył całej prawdy, a kiedy im powierzał głoszenie Ewangelii wszystkim ludom, zapewnił, iż będzie z nimi po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Kościół daje dowody swej siły, opierając się wszystkim ciosom prześladowań i herezji. Sam Pan czuwa nad nim „czy to oświecając i umacniając hierarchię, aby wiernie i owocnie wypełniała swe zadanie, czy to – przede wszystkim w trudniejszych okolicznościach – budząc w łonie Matki Kościoła mężczyzn i kobiety odznaczające się świętością, by służyli za przykład innym chrześcijanom dla wzrostu Jego Ciała Mistycznego, Do tego należy dodać, że Chrystus z nieba zawsze ze szczególnym uczuciem spogląda na swoją nieskalaną Oblubienicę, która cierpi na pustyni tego świata, i gdy ją widzi w niebezpieczeństwie, sam z siebie lub przez swoich aniołów albo poprzez Tę, która wzywamy jako Wspomożycielke Wiernych, i poprzez innych orędowników niebieskich wyzwalają spośród burzliwych fal, a kiedy uspokoi się i uciszy morze, pociesza go ją pokojem, który przewyższa wszelki umysł (Flp 4, 7)”13. Wiara zapewnia nas, że trwałość ustroju i doktryny Kościoła będzie trwała zawsze, aż do czasu, gdy On przyjdzie.

„W niektórych kręgach, zwłaszcza intelektualnych, ceni się i akceptuje grupy sekciarskie, którym wysługują się nawet katolicy, chociaż te z cynicznym uporem podtrzymują i propagują oszczerstwa przeciwko Kościołowi, jego osobistościom lub instytucjom – wbrew wszelkiej prawdzie i logice.

Módl się codziennie z wiarą: Upokorz, Panie, tych, którzy Cię prześladują, jasnością swego światła, które pragniemy szerzyć.

Ataki na Kościół, złe przykłady, skandale, każą nam kochać go jeszcze bardziej, modlić się za osoby, które występują przeciwko niemu i czynić zadośćuczynienia. Pozostawajmy zawsze w jedności z nim, wierni jego doktrynie, zjednoczeni w sakramentach świętych, posłuszni jego hierarchii.