ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE

SPOTKANIE MODLITEWNE  22.07.2010

 

„Oto kolejny dzień podarował nam Pan. Czy on był poświęcony Bogu? Jeśli nie, to masz szansę uczynić to teraz”- tak rozpoczęła spotkanie Ula. Prosimy więc Ducha św. o tę łaskę. Przyzywamy, aby przyszedł z darem dziecięctwa Bożego, abyśmy spotkali się z Tym, który nas umiłował; aby nasze serca należały do Niego. O te i inne dary prosimy przez Maryję. Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie.

Uwielbiamy Jezusa i dziękujemy za Matkę, którą nam dał. Ona jest bramą do nieba. Każdy z nas wielbi Pana i dziękuje słowami, które dyktuje mu serce. Dziękujemy za pragnienie nieba i za piękną modlitwę Ojcze nasz, której nas nauczył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus.

 

Wstępem do konferencji jest pieśń: Uwielbiam imię Twoje Panie…

Uwielbiamy Jezusa w Jego imieniu, radujemy się, że nam je objawia. On wprowadza nas w swoje życie, chce abyśmy byli w samym źródle Jego miłości. Przez chrzest otrzymaliśmy godność dzieci Bożych. Bóg objawia nam swoje imię. Tymi słowami Zdzisiek nawiązuje do Starego Testamentu i przywołuje moment, gdy Bóg objawił swoje imię Mojżeszowi, aby ten ostatni oznajmił je Izraelitom. Pan często też wyrzucał im, że bezcześcili to imię i czcili sobie bożków.

 

Ten wyrzut dotyczy również nas. Nie jesteśmy stali ani wierni do końca, lecz mamy swoich bożków. W swojej wypowiedzi prelegent odwołuje się do proroków : Jeremiasza i  Ezechiela,  przez których Bóg obiecuje zawarcie nowego przymierza i zapowiada, że będziemy Jego ludem, a On będzie naszym Bogiem. On nowego ducha tchnie do naszego wnętrza, abyśmy poznali, że jest jedynym Panem. Dlatego Bóg chce, abyśmy wypowiadali Jego imię.

 

Ale Ojciec daje nam także imię swojego Syna. W tym imieniu daje nam wszystko: Jego Ciało i Jego Krew czyli Jego całego. Wypowiadać imię Jezusa to chluba, to zaszczyt. W Liście do Filipian św. Paweł mówi, że Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu Imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano… (Flp 2). Przez Joela zapowiada, że …każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony (Jl 3,5).

 

Imię Boże zostało najbardziej uświęcone w Matce Bożej. Trzeba modlić się do niej, aby imię Jej Syna święciło się w nas. Wypowiadajmy imię Jezusa jak najczęściej z wielką czcią. To wyznacza osobistą relację z naszym Panem.

 

Spotkanie kończymy Apelem Jasnogórskim. Niech imię Pańskie będzie wywyższone w naszych sercach!