WARUNKI PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA


Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca i ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Eucharystia, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu (do marca 2009).


KANDYDAT DO BIERZMOWANIA PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE OBOWIĄZKI I ZASADY:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Uczeń powinien na półrocze mieć przynajmniej ocenę dobrą z religii. Niższa ocena oznacza przełożenie przygotowania na następny rok. Jeśli kandydat jest z innej parafii powinien mieć dodatkowo pisemną zgodę swojego proboszcza. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata w ostatnim tygodniu przed egzaminem kurialnym. Brak zgody katechety oznacza przełożenie przygotowania na następny rok.


2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Dlatego zachowanie kandydata na koniec pierwszego półrocza w szkole powinno być co najmniej „poprawne”. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na następny rok.


3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Będą one odbywały się dwa razy w miesiącu (terminy podane będą do wiadomości). Raz w miesiącu kandydaci przychodzą do świątyni bez Rodziców na 15.00. Wysłuchają katechezy, po której pracować będą w kilkuosobowych grupach pod kierunkiem animatorów (studenci). Drugi raz w miesiącu kandydaci przychodzą przynajmniej z jednym Rodzicem na 15.30. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność kandydata na spotkaniu powoduje przełożenie przygotowania na następny rok. Usprawiedliwienie nieobecności podpisane przez kandydata i Rodzica należy przekazać animatorowi w ciągu siedmiu dni.


4. Na spotkaniu w małych grupach kandydat otrzyma materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały od animatora.


5. Nieodpowiednie zachowanie na spotkaniu (rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) będzie świadczyło o niedojrzałości kandydata. Będzie musiał on wyjść, co zostanie potraktowane jako nieobecność bez możliwości usprawiedliwienia.


6. Znajomość pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedza na temat bierzmowania. Aby ułatwić opanowanie całości obowiązującego materiału (podręcznik „W oczekiwaniu na Ducha św.”) zostanie on podzielony na trzy części i zaliczony w trzech kolejnych egzaminach cząstkowych.


7. Obecność na niedzielnej Eucharystii jest obowiązkowa w sumieniu, dlatego udział w niej nie będzie „nagradzany” podpisem w indeksie. Każdy kandydat pragnący przystąpić do bierzmowania czyli sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej powinien rozumieć jej znaczenie dla życia chrześcijanina. Obecność na nabożeństwach październikowych podpisują w indeksach Rodzice.


8. Uczestnictwo w Eucharystii w pierwsze czwartki miesiąca o 18.00, której oprawę liturgiczną przygotowują animatorzy wraz ze swymi grupami.


9. Dla pilnych kandydatów wyróżniających się w pierwszym półroczu (np. stałe uczestnictwo w KSM – piątki o 19.00 lub spotkaniach Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej – czwartki o 19.00) przewidziane są ulgi w dopuszczeniu do bierzmowania.