ŁUKASZA EWANGELISTY

Czytać pobożnie Ewangelią świętą.


Uczcijmy pamięć św. Łukasza, kontemplując pociągającą i dodającą otuchy postać Zbawiciela, którą On nam przedstawia. A rozważając Dzieje Apostolskie, tę Ewangelię o Duchu Świętym, jak się je nazywa – prośmy go o radość i ducha apostolskiego naszych pierwszych braci w wierze, które tam są przedstawione. :

Według dawnego zwyczaju chrześcijańskiego, kiedy ktoś znajdował się w potrzebie lub miał wątpliwości, otwierał Ewangelię i czytał pierwszy napotkany wzrokiem wiersz. Często nie znajdowano bezpośredniej odpowiedzi, ale zawsze odzyskiwano spokój i pogodę ducha; spotykano się z Jezusem. Wychodziła z Niego wielka moc i uzdrawiała wszystkich- mówi Ewangelista Marek. A ta moc wychodzi z Jezusa, ilekroć nawiązujemy z Nim kontakt. Dzieło ŚW; Łukasza, natchnione przez Boga, uczy nas zachowywania tej bezpośredniej więzi z Panem, zachęca nas do częstego uciekania się do Jego miłosierdzia, do traktowania Go jako wiernego Przyjaciela, który oddał za nas swoje życie. Równocześnie pozwala nam zagłębić się w tajemnicę Jezusa, zwłaszcza dzisiaj, kiedy krąży tyle mylnych poglądów na najważniejszy od dwudziestu wieków temat dla ludzkości: na temat Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który jest kamieniem węgielnym, fundamentem każdego człowieka. Żadna z lektur nie jest w stanie tak przybliżyć nam Boga, jak księga napisana z natchnienia Bożego. Dlatego w Ewangelii winniśmy osiągać najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, jak napisał św. Paweł do Filipian, „gdyż nie znać Pisma, to nie znać Chrystusa.

„Wchodźcie w nowe tysiąclecie z księgą Ewangelii! Niech nie zabraknie jej w żadnym polskim domu! Czytajcie i medytujcie! Pozwólcie, by Chrystus mówił. Ewangelia powinna być pierwszą księgą chrześcijanina, ponieważ jest rzeczą konieczną poznanie Chrystusa; powinniśmy na Niego patrzeć i przyglądać się Mu aż- do poznania wszystkich Jego przymiotów. „Kiedy otwierasz Ewangelię, pomyśl, że nie tylko powinieneś znać to, co ona przekazuje – dzieła i słowa Chrystusa – lecz także tym jesteś. Wszystko, wszystkie szczegóły zostały tu zebrane, abyś to wcielał w konkretnych okolicznościach twojego życia. – Pan wezwał nas, katolików, abyśmy szli za Nim z bliska. W tym świętym Tekście odnajdziesz życie Jezusa, lecz prócz tego winieneś też odnaleźć swoje własne życie. Naucz się również ty, jak Apostoł pełen miłości, pytać: «Panie, co chcesz, abym uczynił…» -A wtedy usłyszysz w swojej duszy wyraźną odpowiedź: Wolę Bożą. Bierz więc codziennie do ręki Ewangelię, czytaj ją i żyj nią jak konkretną regułą. – Tak postępowali święci.

Św. Łukasz, który zapewne tyle razy rozważał wydarzenia, o których pisze, nauczy nas kochać Ewangelię tak, jak czynili to pierwsi chrześcijanie. W niej znajdziemy „pokarm duszy oraz źródło czyste i stałe życia duchowego.

Św. Łukasz Ewangelista urodził się w Antiochii w rodzinie pogańskiej. Według wielu oznak był lekarzem. Nawrócił się około roku.40. Towarzyski św. Pawłowi w drugiej podróży apostolskiej i był u jego boku aż do końca życia Apostola. Jako autor trzeciej Ewangelii i Dziejów Apostolskich najlepiej dat nam poznać dziecięctwo Jezusa i zapisał niektóre najbardziej wzruszające przypowieści o miłosierdziu Bożym