PRZEDE WSZYSTKIM SPRAWIEDLIWOŚĆ

3. Ekonomia, która rządzi się własnymi prawami, winna kierować się całościowym dobrem osób.


Ekonomia rządzi się własnymi prawami i mechanizmami, ale prawa te nie są ani wystarczające, ani niepodważalne, a mechanizmy te nie są niezmienne. Porządku ekonomicznego nie można traktować jako sfery niezależnej i suwerennej – podkreśla Magisterium Kościoła – ale winien być on poddany wyższym zasadom sprawiedliwości społecznej, które korygują braki i wady porządku ekonomicznego i mają na uwadze godność osoby. „Rozwój działalności gospodarczej i wzrost produkcji mają na celu zaspokojenie potrzeb ludzi. Życie gospodarcze nie powinno zmierzać jedynie do pomnażania dóbr wyprodukowanych i zwiększania zysku czy wpływów; przede wszystkim powinno służyć osobom, całemu człowiekowi i całej wspólnocie ludzkiej.

Sprawiedliwość społeczna wymaga również, aby pracownika nie rzucać na pastwę praw rynkowych, jak gdyby jego pracę traktowało się wyłącznie jako towar, a jedną z głównych trosk państwa i przedsiębiorców powinno być: „danie pracy wszystkim, gdyż przymusowe bezrobocie jest jednym najgorszych rodzajów zła w państwie i powoduje wiele innych nieszczęść w samym człowieku, w rodzinie i w społeczeństwie.

Człowiek pracujący w warsztacie, w uniwersytecie czy w przedsiębiorstwie nie będzie praktykował sprawiedliwości, jeżeli nie wypełni swego zadania starannie, kompetentnie, dobrze wykorzystując czas, dbając o narzędzia pracy, które są własnością fabryki, biblioteki, szpitala, warsztatu lub też domu, w którym pracuje jako pomoc domowa. Jeśli uczniowie lub studenci nie wykorzystają właściwie czasu przeznaczonego na naukę, uchybią sprawiedliwości wobec rodziny, często bardzo ciężko. Sumienność w zdobywaniu kwalifikacji zawodowy winna być przedmiotem rachunku sumienia. Nierzadko słabe przykładanie, się do nauki staje się przyczyną braku kompetencji zawodowych, co sprzeciwia się sprawiedliwości wobec przedsiębiorstwa, w którym się pracuje. Sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność dotrzymywaniu umów i umowach i obietnic stanowią punkty, które powinny być przedmiotem częstego rachunku sumienia.

Prośmy Najświętszą Maryję Pannę o prawość sumienia, byśmy mogli się przyczyniać do tego, aby społeczeństwo, w którym żyjemy było środowiskiem życia godnym dzieci Bożych.