„Jezus powiedział do swoich Apostołów: Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.”

Polecenie Jezusa jest nadal aktualne i wciąż rozbrzmiewa w Kościele. To wołanie szczególnie dotyczy osób wybranych przez Boga do misji kapłańskiej i apostolskiej. Na mocy chrztu świętego każdy z nas otrzymał również dar i zadanie, by swoim życiem świadczyć o Królestwie niebiańskim. Jezus wyposaża wierzącego w odpowiednią łaskę, by dobrze wypełnić Jego pragnienie – obwieszczania życia, które jest w Chrystusie Jezusie. Ludzie na świecie wciąż czekają na Twoje i moje świadectwo.